GDPR - ochrana osobních údajů zákazníka

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR) v CK APC je obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Na osobní údaje, která zpracováváme pouze za účelem pro který jste nám je poskytli, klademe velký důraz na jejich bezpečnost a ujišťujeme Vás, že s osobními daty neobchodujeme a neposkytujeme je třetím stranám, není-li to nutné pro smluvní plnění, zákonná povinnost nebo na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní data uchováváme po dobu nezbytně nutnou nebo zákonem danou.

Viz níže článek, který jsme začlenili do našich VOP (všeobecné obchodní podmínky)

Článek XII – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA A SPOLUCESTUJÍCÍCH

 1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK APC je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, emailová a doručovací adresa. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
 2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. XII.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK APC (zejména partnerským CK, hotelům, přepravním společnostem, pojišťovnám, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka.
 3. Zákazník bere na vědomí, že CK APC je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.
 4. Zákazník bere na vědomí, že CK APC bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK APC oprávněna zasílat formou SMS, elektronické pošty či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK APC nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu apc@apc-ck.cz. V tomto případě nebude CK APC zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
 5. Výše uvedená ustanovení čl. XII platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
 6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva: Požadovat od CK APC přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů. Požadovat, aby CK APC omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud:
  1. zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů
  2. zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití
  3. CK APC již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků
  4. nebo zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK APC převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
  Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Získat od CK APC kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK APC povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:
  1. účel zpracování
  2. kategorie osobních údajů, které zpracovává
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
  4. plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
  5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování
  6. právo podat stížnost u dozorového úřadu
  7. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
  Získat své osobní údaje, které CK APC zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud:
  1. je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů
  2. nebo zpracování se provádí automatizovaně.
  Pokud je to možné, předá CK APC osobní údaje zákazníka jinému správci.