Všeobecné smluvní a obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné smluvní a obchodní podmínky (dále jen VSOP) cestovní kanceláře ALENA KUBALOVÁ – APC (dále jen CK APC) jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je CK APC, a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na účet CK APC.
 2. CK APC jako pořadatel prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na základě Smlouvy o zájezdu (dále jen SOZ) vyhotovené v písemné formě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné Potvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ). Obdobně prodává svým jménem a na svůj účet i jednotlivé služby cestovního ruchu na základě Smlouvy o poskytnutí služby. Cestovní kancelář APC vydá zákazníkovi písemné Potvrzení o zájezdu nebo Potvrzení o poskytnutí služby.
 3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky CK APC (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo Smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mezi zákazníkem a CK APC

Článek I - Účastníky smluvního vztahu jsou:

 1. pořadatel cestovní kancelář Alena Kubalavá – APC (dále CK APC)
 2. zákazník, kterým může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen „zákazník“).

Článek II - Předmět smluvního vztahu

Tyto VSOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

 1. zájezdů, jejichž pořadatelem je CK APC
 2. ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu

Článek III - Vznik smluvního vztahu a obsah smlouvy

 1. V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a CK APC uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah této smlouvy je určen nabídkou, která je publikována na webových stránkách /www.mojeprazdniny.cz/ a též těmito VSP, které jsou zveřejněny na http://www.mojeprazdniny.cz/
 2. V případě jednotlivých služeb cestovního ruchu vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a CK APC uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby. Obsah této smlouvy je určen nabídkou, která je publikována na webových stránkách /www.mojeprazdniny.cz/ a též těmito VSP, které jsou zveřejněny na http://www.mojeprazdniny.cz/
 3. Smlouva o zájezdu nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak nabývá okamžikem úhrady zálohy na cenu zájezdu.
 4. Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, specifikace dopravy, tj. druh, charakteristika a kategorie dopravního prostředku a údaje o trase cesty a specifikace stravování, tj. jeho způsobu a rozsahu, jsou-li některé z těchto služeb součástí zájezdu, vyplývají z webové nabídky nebo z ostatních nabídek zpracovaných CK APC, které má zákazník k dispozici.

Článek IV - Cenové a platební podmínky

 1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje, podle formy úhrady, den převzetí hotovosti, den platby platební kartou anebo den připsání platby na účet CK APC. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto: Zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu; při porušení tohoto závazku má CK APC právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % sjednané ceny již při vzniku smluvního vztahu, Souhrnná cena zájezdu uvedená v SOZ nebo Smlouvě o poskytnutí služby je konečná s výjimkou povinných poplatků třetím subjektům, které je zákazník povinen uhradit v místě pobytu v místní měně.
 2. CK APC má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo b) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má CK APC právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit.

Článek V - Práva a povinnosti zákazníka

 1. K základním právům zákazníka patří zejména:
  1. právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb
  2. právo vyžadovat od CK APC informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb
  3. právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb, d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami
  4. právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou CK APC známy, pokud nejsou obsaženy již ve Smlouvě o zájezdu nebo na webových stránkách, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud to vyžadují okolnosti, i na předání letenky, poukazu/voucheru k ubytování nebo stravování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle Smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu, a to ve stejné lhůtě
  5. právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, a písemně CK APC oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo na změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet postup a podmínky dle odst. 2 písm. j) tohoto článku.

 2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
  1. poskytnout CK APC součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK APC požadované údaje ve smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady k žádosti o udělení víz
  2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
  3. předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí
  4. převzít od CK APC doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady
  5. mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno)
  6. splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení a doporučení pro cesty požadovaná zejména leteckými dopravci
  7. řídit se pokyny CK APC dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů, h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK APC a uhradit případnou škodu, kterou způsobil
  8. zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků
  9. v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle odst. 1 písm.
  10. tohoto článku, je povinen oznámení učinit písemně a doručit je CK APC a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy, že: – souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováváním svých osobních údajů dle článku XI a – splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdu, pokud jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu. Změna v osobě zákazníka je vůči CK APC účinná, doručí-li mu postupitel (původní zákazník) oznámení spolu s uvedeným prohlášením. Oznámení je včasné, je-li CK APC doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu. V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení jsou postupitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které CK APC v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

 3. K povinnosti zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch třetích osob (§ 1767 OZ)

patří seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s CK APC uzavřeli, s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, které od CK APC obdrží nebo na které je odkazováno v těchto VSOP, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb

Článek VI - Povinnosti a práva CK APC

 1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva CK APC
 2. CK APC je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK APC známy
 3. CK APC má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění, na základě kterého vzniká zákazníkovi, s nímž CK APC uzavřela Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné události. CK APC je povinna předat zákazníkům se Smlouvou o zájezdu/Potvrzením o zájezdu doklad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

Článek VII - Zrušení a změny dohodnutých služeb

 1. Zrušení dohodnutých služeb
 2. CK APC je oprávněna zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání
  1. Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, jehož dosažením bylo podmíněno konání zájezdu, což bylo uvedeno na webových stránkách, je CK APC oprávněna zájezd zrušit. CK APC je povinna oznámit zákazníkovi zrušení zájezdu písemně ve lhůtě stanovené OZ
  2. Jestliže CK APC zájezd nebo jednotlivé služby zruší z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník právo požadovat, aby mu CK APC na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nebo jednotlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li CK APC takový zájezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je CK APC povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je CK APC povinan takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit
  3. Zruší-li CK APC zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, je povinna uhradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. CK APC se může zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit penále jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu vyšší moci.
 3. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání služeb
  1. Nutí-li vnější okolnosti CK APC před zahájením zájezdu změnit podmínky Smlouvy o zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy o zájezdu. Pokud změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má právo rozhodnout, zda bude se změnou Smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od Smlouvy o zájezdu odstoupí
  2. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK APC, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu, od této smlouvy neodstoupí, platí, že s její změnou souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má CK APC právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ). Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede ke snížení ceny zájezdu, je CK APC povinna buď snížit doplatek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zájezdu
  3. Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou Smlouvy o zájezdu a ve lhůtě určené v návrhu na její změnu od Smlouvy o zájezdu odstoupí, má právo požadovat, aby mu CK APC na základě nové smlouvy poskytl náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li CK APC takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena zájezdu nižší než již uskutečněné platby dle předchozí Smlouvy o zájezdu, je CK APC povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, je CK APC povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné.

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ

 1. CK APC je oprávněna před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb od smlouvy odstoupit z důvodu zrušení zájezdu či z důvodu zrušení jednotlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí CK APC zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení
 2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb a) bez uvedení důvodu, b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII odst. 2, c) z důvodů porušení povinností CK APC, vyplývajících ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí do CK APC. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/rezervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení
 3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti CK APC stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK APC od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zákazník povinen zaplatit CK APC odstupné ve výši stanovené v odstavci 4 a CK APC je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy
 4. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čerpání služeb (pokud není u jednotlivých ubytovacích kapacit uvedeno jinak)
  1. nejpozději 60. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, odpovídá výše odstupného 15% ze sjednané ceny všech služeb nejméně však 500,- Kč za osobu
  2. 59. až 30. den před zahájením zájezdu či čerpání jednotlivých služeb, odpovídá výše odstupného nejméně 30 % sjednané ceny
  3. 29. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání jednotlivých služeb, odpovídá výše odstupného nejméně 50 % sjednané ceny
  4. 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, odpovídá výše odstupného nejméně 75 % sjednané ceny, e)
  5. 6 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, odpovídá výše odstupného 100 % sjednané ceny.
 5. Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. V odst. 2 písm. e) a f), hradí 100 % sjednané ceny
 6. Sjednanou cenou se rozumí konečná prodejní cena včetně všech zákazníkem zakoupených fakultativních služeb
 7. CK APC má právo započíst na úhradu odstupného složené zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování
 8. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení
 9. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb zákazník uhradil formou faktury či poukázky (poukazu) CK APC přijímanou, zákazník i CK APC ve věci úhrady odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání
 10. U služeb zprostředkovaných třetím osobám (letenky) platí VOP a stornopoplatky třetí osoby (leteckých společností)

Článek IX – REKLAMACE

 1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s CK APC, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád CK APC, který je zákazníkům k dispozici na webových stránkých /www.mojeprazdniny.cz/
 2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných CK APC (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně
 3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě, (reklamaci) lze uplatnit v provozovně CK. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace
 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě poskytované služby u zástupce CK APC nebo jiného pověřeného zástupce, aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Zástupce CK APC nebo jiný pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. CK APC upozorňuje, že dle § 2540 OZ nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže CK APC namítne, že zákazník neuplatnil své právo ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu
 5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti zástupce CK APC či jiného pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí
 6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK APC (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK APC zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.

Článek X – POJIŠTĚNÍ

 1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu CK APC není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy
 2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy, prostřednictvím CK APC. CK APC na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje.

Článek XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 1. CK APC zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem:
  1. za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnutí služeb podle článku III odst. 2 (dále jen „smlouvy“) a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplývajících
  2. za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému CK APC
  3. za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK APC
 2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění příslušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK APC, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, kteří jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované CK APC. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek nezařazení zákazníka do věrnostního systému pro poskytování věrnostních slev a nabídek služeb CK APC
 3. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 2, příp. i k vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních údajů
 4. Při uzavření Smlouvy o zájezdu dle článku III odst. 1 nebo uzavření Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby dle článku III. odst. 2 zákazník vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů CK APC zpracovávala, shromažďovala a zpřístupňovala osobní údaje zákazníka, a v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, také osobní údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem a v rozsahu podle odst. 3.
 5. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněna zpracovávat a shromažďovat CK APC nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb. po dobu 5 let od skončení zájezdu či od poskytnutí jednotlivých služeb . Po uplynutí uvedené lhůty je CK APC povinna osobní údaje zákazníka zlikvidovat
 6. Osobní údaje zákazníka zpracovávané CK APC nebo jím pověřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas
 7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle tohoto článku budou zpracovávány CK APC i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě
 8. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je CK APC povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života
 9. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet CK APC odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy
 10. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb.

Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby podle článku III odst. 2 těchto VSOP nebo v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato smlouva
 2. Tyto VSOP nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2018. Dnem nabytí účinnosti těchto VSOP pozbývají účinnost VSOP ze dne 1. 1. 2015. Těmito VSOP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti. Pojištění pro případ úpadku Cestovní kancelář Alena Kubalová - APC je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem zákonem č. 159/1999 Sb.
 3. Mimosoudní řešení sporů
  V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Alena Kubalová - APC informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory, vyplývající ze smluv uzavřených s CK APC, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.